Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag (machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie). 

Voor de scholen van Proceon zijn mevrouw Giti Bán en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid. 

 

Externe vertrouwenspersonen

Giti Bán: g.ban@schoolenveiligheid.nl
Telnr: 030 - 285 66 08
Frank Brouwer: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl 
Telnr: 030 - 285 66 35

 

Procedure klachtenregeling

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen, nadat u uw klacht
eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding heeft besproken:

  1. Maak een afspraak met de interne contactpersonen van de school: Armanda Boeve en Laurie Hinfelaar.
  2. Deze contactpersonen kunnen u doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of het College van Bestuur van de stichting.
  3. U kunt, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, besluiten om naar de klachtencommissie te gaan.

  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Vanaf 1 januari 2019 zijn beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. Ons kindcentrum beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling. Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. De taak van aandacht functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de intern begeleider. Op onze school is dit Lonneke Timmer (l.timmer@proceon.nl). Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

  

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.