7. De ouders

Voor de ouders

 

7.1. Verzekeringen

Het bestuur van Proceon Scholengroep heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers verzekerd.

 

7.1.1 Ongevallenverzekering

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen ziektekostenverzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade als een kapotte bril of schade aan een fiets, valt niet onder de dekking.

 

7.1.2 Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

 

De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van een verwijtbare fout, dus als de school is tekortgeschoten in haar rechtsplicht.

 

De school is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of beter gezegd hun ouders, zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten. Van een leerling, die tijdens schooluren of door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn dus in de eerste plaats de ouders aansprakelijk. Sluit daarom zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af.

 

7.2       Kinder- en naschoolse opvang

In artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat het bevoegd gezag van een basisschool zorg draagt voor de organisatie van kinderopvang, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07.30 uur en 18.30 uur, indien één of meer ouders daarom verzoeken.

 

Wij werken samen met BINK kinderopvang www.binkkinderopvang.nl en de sprookjesboom www.hilversumkinderopvang.nl.

 

7.3       Veiligheid

‘Leren met hoofd, hart en handen’ kan alleen in een veilig schoolklimaat. Dat is de basis om je te ontwikkelen. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen, en kunnen spelen en werken in een goede sfeer.

 

Al onze scholen werken met een methode voor Sociaal Emotionele ontwikkeling en veiligheid. Hiermee sturen we positief en preventief en kunnen we twee keer per schooljaar meten hoe de veiligheid op school door de kinderen wordt beleefd.

 

Wij werken met de Vreedzame school en zijn er van overtuigd dat kinderen pas tot leren komen als zij zich veilig voelen. Om de leerlingen te volgen gebruiken wij ZIEN. ZIEN is een officieel instrument om de sociale ontwikkeling te monitoren. Zoals elke school hebben we een pestprotocol.
We vinden het belangrijk om naar de individuele situaties te kijken en gebruiken het protocol als uitgangspunt.

 

7.3 Calamiteiten

In geval van brand of andere calamiteiten heeft elke school een vluchtplan. Ontruiming volgens dit plan wordt twee keer per jaar geoefend. Afhankelijk van eventuele extra of bijzondere risico’s in de omgeving van de school wordt zo nodig een calamiteitenplan gemaakt.

Iedere school beschikt over voldoende opgeleide BedrijfsHulpVerleners (BHV). Zij zijn verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van een ontruiming. Deze BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold.

 

7.4      Omgangsregels

Proceon Scholengroep gaat alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school tegen. Er zijn gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Het volledige protocol omgangsregels staat op de website van Proceon Scholengroep: www.proceon.nl/home/Algemeenbeleid.aspx.  onder  kopje Proceon beleidsstukken.

 

7.5       Schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering komen gelukkig sporadisch voor in het basisonderwijs. In onze veranderende maatschappij worden ouders en leerlingen echter mondiger en kritischer. Dit kan leiden tot agressief gedrag van zowel ouders als leerlingen.

Het bestuur van Proceon Scholengroep hecht grote waarde aan een gezond en veilig schoolklimaat voor onderwijsgevenden en leerlingen. Om die veiligheid te waarborgen, hebben we de beleidsnotitie ‘Schorsing en Verwijdering’ gemaakt. Uitgangspunt in deze notitie is dat een kind niet zomaar geschorst of verwijderd kan worden.

Schorsing is opgenomen in de WPO (Wet Primair Onderwijs), hierdoor heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving ervan. Schorsing van langer dan één dag worden bij de inspectie gemeld. Schorsing wordt daarnaast aan het RBL en aan samenwerkingsverband Unita gemeld.

Leerlingen kunnen voor maximaal een week aaneengesloten worden geschorst. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk aan de ouders worden meegedeeld.  

Aan schorsing en verwijdering gaat een hele procedure vooraf. We maken hiertoe onderscheid tussen:

  • Het onvermogen om de leerling de noodzakelijke onderwijszorg aan te bieden, belemmering van het onderwijs aan overige leerlingen, en gevaar voor overige leerlingen;
  • Gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze stichting;
  • Het plaatsvinden van een ernstig incident;
  • Voortdurend storend agressief gedrag van de leerling;
  • Bedreigend of agressief gedrag van de ouders/verzorgers van de leerling.

 

Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van medewerkers of leerlingen, of voor ongestoorde voortgang van het onderwijs.

 

Het volledige protocol schorsing en verwijdering staat op de website van Proceon Scholengroep:

https://www.proceon.nl/beleidstukken

 

7.5.1       Klachten

Proceon Scholengroep heeft een klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als iemand met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een goede manier worden afgehandeld.

 

Soms komen de betrokkenen er niet samen uit en wil iemand een officiële klacht indienen. Die mogelijkheid is er. Het doel van de behandeling van de klacht is dat niet alleen de klager maar ook de school daar beter van wordt, met andere woorden dat de school de klacht als belangrijk signaal opvat en ervan leert.

 

7.5.2    Procedure

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen, nadat u uw klacht eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding heeft besproken:

1.       Maak een afspraak met de interne contactpersoon van de school: Lonneke Timmer l.timmer@proceon.nl

2.       Deze contactpersoon kan u doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar het college van bestuur van de stichting.

3.       U kunt, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, besluiten om naar de Landelijke Klachtencommissie te gaan. Een vertrouwenspersoon werkt anoniem en heeft geheimhoudingsplicht.

 

De vertrouwenspersonen voor Proceon Scholengroep zijn:

 

Mw. Giti Bán : 030-2856608 g.ban@schoolenveiligheid.nl

 

Dhr. Frank Brouwer : 030-2856635 f.brouwer@schoolenveiligheid.nl

 

Stichting School & Veiligheid

Zwarte Woud 2

3524 SJ  UTRECHT

www.schoolenveiligheid.nl

 

Als dit geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij:

 

Geschillen commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070 386 16 97

E-mail: info@gcbo.nl / www.gcbo.nl

 

 

7.5.3     Seksuele intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie

Ga bij (een vermoeden) van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extreme vormen van fysiek of psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering of extremisme naar de contactpersoon van de school.

 

U kunt ook de vertrouwenspersoon van de stichting of het landelijke meldpunt van de Onderwijsinspectie bellen: 0900 111 31 11. Vertrouwensinspecteurs van het meldpunt behandelen uw klacht vertrouwelijk.

 

Vragen over onderwijs in het algemeen of over de Onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan Postbus 51. Bel hiervoor (gratis) 0800 80 51, e-mail naar info@owinsp.nl of kijk op www.onderwijsinspectie.nl.

 

7.5.4     Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken zijn, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.  De school beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling. Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. De taak van aandacht-functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de interne vertrouwenspersoon (IVP-er).

Op onze school is dit 

Armanda Boeve a.boeve@proceon.nl en Laurie Hinfelaar l.hinfelaar@proceon.nl

Meer informatie op: http://www.protocolkindermishandeling.nl en www.meldcode.nl