5. De kinderen

Uw kind

5.1 aannamebeleid algemeen

In principe staan de scholen van Proceon open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. In incidentele gevallen is sprake van het hanteren van een wachtlijst. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat de school onvoldoende ruimte kan hebben voor de hoeveelheid leerlingen die zijn aangemeld. De kwaliteit van het onderwijs is bij het bovenstaande uitgangspunt. Indien er sprake is van een wachtlijst is een protocol voor toelating vanaf de wachtlijst op school aanwezig. Tussentijdse mutaties in verband met verhuizing: wanneer een kind gedurende de basisschoolperiode verhuist, regelen de scholen onderling de administratieve handeling betreffende de in- en uitschrijving. Daartoe behoort ook een onderwijskundig rapport.

 

Voor het eerst naar school

Als uw kind vier jaar wordt gaat uw kind naar school. U krijgt een uitnodiging van de groepsleerkracht om kennis te maken. Samen met de leerkracht maakt u afspraken over het wennen. In de eerste week komt uw kind alleen in de ochtenden (tot 12.00 uur). Daarna komt uw kind hele dagen. In de decembermaand en vlak voor de zomervakantie kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt.

 

5.2 aannamebeleid zorgleerlingen

Wanneer u een kind heeft dat speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ontwikkelingsstoornis of een ziekte, dan is het verstandig zo vroeg mogelijk de school van uw keuze hiervan op de hoogte te stellen. De school zal dan, in overleg met u, de afweging maken of zij in staat is uw kind voldoende onderwijs en zorg te bieden. Daarvoor heeft de school in veel gevallen informatie nodig van diverse bij uw kind betrokken zorgverleners. De school kan u ook adviseren over de te nemen stappen om voor uw kind een passend onderwijsaanbod te verkrijgen. Op school is een beleidsplan “aannamebeleid van leerlingen” aanwezig, dat ervoor zorgt dat deze afweging zorgvuldig gemaakt wordt. In het SOP wordt beschreven welke ondersteuning de school wel of niet kan bieden.

 

5.3 leerlingenzorg 

Leerlingenzorg is voor Proceon Scholengroep erg belangrijk. Elke school heeft hiervoor een interne begeleider (IB-er) die de zorg op de school coördineert. Denk aan het ondersteunen van de leerkracht bij het geven van de juiste hulp in de groep en het opstellen van efficiënte groepsplannen, maar ook het leggen van externe contacten en het zoeken van de juiste hulp en aanpak bij een bepaalde leerling.

 

Op veel scholen is het groepsplan de basis voor de week- of dagplanning. Het is een

plan waarin beschreven staat hoe, gezien de onderwijsbehoefte van de leerlingen nu, de leerkracht het beste om kan gaan met de doelen en wat leerlingen nodig hebben om deze te bereiken in de komende planperiode.

 

Alle IB-ers van onze scholen nemen deel aan een netwerk om kennis en ervaring te delen. Daarnaast hebben we relaties met externe instanties waarnaar we kunnen verwijzen als dit nodig is, bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband  UNITA.

 

5.3.1 Passend onderwijs

De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor alle leerlingen in het onderwijs een geschikte plaats wordt gevonden, vooral voor die leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het schoolbestuur van Proceon Scholengroep is samen met de andere schoolbesturen binnen het SWV Unita  hiervoor verantwoordelijk. Op de website  http://www.swvunita.nl  kunt u hierover meer lezen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SWV Unita

Noordereinde 54C

1243 JJ ’s-Gravenland

Telefoon 035 800 10 11

 

5.3.2       School-ondersteunings-profiel (SOP)

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind; passend bij wat u en uw kind belangrijk en nodig vinden. Daarbij kijkt u uiteraard ook welke ondersteuning de school kan bieden als uw kind extra ondersteuning nodig zou hebben.  Elke school heeft een school-ondersteuningsprofiel.

Het SOP kunt u opvragen bij Lonneke Timmer.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft dan voert u eerst een oriënterend gesprek met de directie van de school. In dat gesprek krijgt u een eerste indruk van wat wij wel en niet kunnen bieden. 

Drie factoren spelen een rol bij de vraag of de school een passend aanbod kan bieden:

1.       De ondersteuningsbehoefte van het kind;

2.       De (on)mogelijkheden van de school om de leerling met ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden;

3.       De wensen van de ouders.

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband Unita hebben afgesproken dat er in de lijn van Passend Onderwijs voor alle aangemelde kinderen binnen SWV Unita een passende plaats moet zijn.

 

Via het samenwerkingsverband kunnen we kinderen laten testen of begeleiden door externe deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en tests vinden altijd plaats in overleg met de Intern begeleider. Ook worden de ouders hierbij betrokken en wordt er altijd schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd.

 

Als ouders het advies krijgen van de school om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als zij die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat een kind niet die ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Als stichting vinden wij het daarom van groot belang om constructief samen te werken met ouders in het belang van het kind Dit geldt natuurlijk voor al onze leerlingen.

Als een school niet (meer) de ondersteuning kan bieden die een kind nodig heeft, kunnen ouders en school samen besluiten om het kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). In de praktijk wordt de aanmelding door de ouders in samenwerking met de Intern Begeleider gedaan.  

 

5.4 jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunt u bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover kunt u lezen in onderstaande tekst.

 

Afspraken op het consultatiebureau

Op 5- en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. Dit is een nieuwe werkwijze waarmee in het schooljaar 2019-2020 al is gestart. In principe wordt u samen met uw kind uitgenodigd in uw eigen woonplaats, op het consultatiebureau dat u daarvoor ook bezocht. Als u buiten de regio Gooi en Vechtstreek woont, dan nodigen wij u het uit op het consultatiebureau dichtbij de school. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige en wordt uw kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

 

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 13 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer uw kind onvolledig is ingeënt, kunt u voor de ontbrekende vaccinaties bij Jeugd en Gezin terecht.

 

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunt u altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

 

Opvoedadvies

Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er ouderworkshops en opvoedcursussen, zoals Positief Opvoeden en Opvoeden zo hou je het leuk.

 

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider. Naast de vaste onderzoeksmomenten bij 5- en 10-jarigen kunnen dus ook kinderen van andere leeftijden een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

 

MijnJeugdenGezin

Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

 

Bereikbaarheid

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl.

 

Andere externe hulp

Als wij binnen school niet de gewenste hulp kunnen bieden of behoefte hebben aan (handelingsgericht-) advies kunnen wij contact zoeken met diverse externe instanties. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van sociaal- emotionele problemen met kinderen, waardoor het leerproces bemoeilijkt wordt. Bij dit soort problemen kunnen we contact

opnemen met de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de schoolbegeleidingsdienst Eduniek en/ of andere deskundigen. Voor die deskundige begeleiding voor wat betreft sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen wij een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk van VERSA. In de praktijk betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker overleg pleegt met de IB’er en dat zij, waar nodig, komt observeren in de klas. Als een leerkracht over een individueel kind wil spreken dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders. De leerkracht kan ouders ook uitnodigen voor een gesprek. Als dit wenselijk is kan ook de maatschappelijk werker hierbij aanwezig zijn.  Naar aanleiding van zo’n gesprek kunnen er dan adviezen gegeven worden voor doorverwijzing en/of extra hulp.