4. Ons onderwijs in de praktijk

Ons onderwijs

4.1 Kwaliteit

Proceon Scholengroep bewaakt haar onderwijskwaliteit zorgvuldig. Kwaliteit is immers niet statisch. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. Kwaliteit blijven leveren, impliceert een continu proces van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren.

 

Proceon Scholengroep is een lerende gemeenschap, waar steeds wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers bepalen we of ons aanbod nog altijd aansluit op de wensen in de samenleving.

 

4.2 vreedzame school

Onze school werkt met het programma De Vreedzame School. Dit programma is bedoeld om kinderen op een positieve manier met elkaar te leren omgaan. We leren de kinderen op een andere manier met conflicten om te gaan en vooral om conflicten op te lossen zonder geweld. Kinderen leren vooral om begrip en respect voor elkaar te hebben, zodat veel conflicten al niet eens ontstaan. Wij geven elke week een les waarin telkens onderwerpen aan bod komen, die te maken hebben met het zonder ruzie oplossen van conflicten, verschillen tussen leerlingen, een eigen mening geven, gevoelens uiten, elkaar helpen en meer. Ook proberen we de kinderen te leren om zoveel mogelijk conflicten onderling op te lossen, dit doen ze met behulp van mediatoren (bemiddelaars) of zelf.

Een enkele keer zal een leekracht aanschuiven om hierbij te ondersteunen. De mediatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School. De mediatoren worden intern opgeleid. Zij krijgen na de opleiding een diploma. Het zijn de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die hiervoor in aanmerking komen door te solliciteren.

De mediatoren nemen hun verantwoordelijkheid in de school door ons te helpen met het oplossen van conflicten.

We werken met de vernieuwde versie van de Vreedzame School. Hierin is ook het onderdeel burgerschapsvorming in opgenomen. De doelen die we voor de leerlingen willen nastreven met de Vreedzame School zijn:

 

• leren om op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

• leren om op een constructieve manier conflicten op te lossen

• leren om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

• leren om een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen

 

In de lessen van de Vreedzame School worden verschillende thema’s behandeld:

 

1. We horen bij elkaar:

Hierin leggen we de basis voor een van de hoofddoelen: een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar kennen en zich veilig voelen. In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Er worden samen met leerlingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met elkaar in de klas. De leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden.

2. We lossen conflicten zelf op:

Hierin leren de leerlingen het begrip “conflict”, win-win oplossing, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten oplossen.

3. We hebben oor voor elkaar:

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we onder andere aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen hoe iemand anders het ziet, actief luisteren door vragen te stellen en samen te vatten wat een ander zegt.

4. We hebben hart voor elkaar:

In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het je kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander.

5. We dragen allemaal een steentje bij:

De participatie van leerlingen staat hierin centraal: het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap.

6. We zijn allemaal anders:

In dit blok staat het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoeken overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school en de wereld om de school heen. Vanuit de Vreedzame School zal er ook dit schooljaar weer een leerlingenraad opgericht worden. Deze groep leerlingen denkt mee over bepaalde onderwerpen die

door de school worden angedragen. Zij koppelen dit weer terug naar de klassen.

 

ZIEN!

Om inzicht te krijgen in het sociaal- emotioneel functioneren van leerlingen en

groepen nemen we ‘ZIEN!’ af. Dit is een observatie-instrument dat ons dit inzicht

geeft. De leerlingen moeten onder andere een leerlingenlijst invullen die de

leerkrachten gaan analyseren. Na deze analyse komen de leerkrachten tot gerichte

begeleiding. Dit kan zowel op individueel niveau als ook op groepniveau.

 

4.3 woordenschatonderwijs

Op de Nassauschool zijn wij ons ervan bewust dat een goede taalontwikkeling de basis vormt voor de gehele cognitieve ontwikkeling van het kind. Woordenschatonderwijs staat dan ook hoog op ons lijstje. Niet alleen in de taalles, maar in alle voorkomende situaties en vakken. We werken aan de woordenschatontwikkeling o.a door middel van het systeem Met woorden in de weer.

Om de woordenschat te ontwikkelen wordt er veel gelezen op de Nassauschool. Het zelf lezen van een boek, samenlezen maar ook voorlezen en structureel aanbieden van verschillende soorten boeken leidt tot uitbreiding van de woordenschat. In elke klas wordt wekeleijks een aantal keren interactief voorgelezen van verhalende boeken, informatieven boeken en verschillende soorten teksten waarbij door middel van interacties op zoek wordt gegaan naar de betekenis van woorden en de diepere woordenkennis wordt ontwikkeld.

 

4.4 onderwijs in groep 1/2

Wanneer kinderen bij ons op school binnen komen proberen we er eerst aan te werken dat ze zich veilig voelen. Kinderen moeten genoeg zelfvertrouwen krijgen om nieuwe dingen te leren. We proberen ze nieuwsgierig te maken, zodat ze open staan voor nieuwe ervaringen.

Ook vinden we het belangrijk dat ze een goede relatie krijgen met de leerkracht en de andere kinderen in hun groep. Binnen een betekenisvolle, rijke leeromgeving wordt spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling van allerlei vaardigheden zoals:

• het oefenen van de grote en fijne motoriek en de tekenontwikkeling;

• het ontwikkelen van de zintuigen (visuele en auditieve waarneming);

• het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid;

• het leren omgaan met hoeveelheden;

• het leren van begrippen (lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie);

• het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling (onder andere door

  inzet van de methode van de Vreedzame School);

• het stimuleren van de spelontwikkeling, de taakgerichtheid en hun zelfstandigheid;

• het stimuleren van de beginnende geletterdheid en het inzicht in cijfers en getallen;

• het ontwikkelen van het logisch denken.

 

In de groepen 1/2 werken we we met zelfgekozen thema's. De leerkrachten bieden activiteiten aan, die aansluiten bij

de leerlijnen van kleuters. In de klas zijn aantrekkelijke speelhoeken ingericht met diverse ontwikkelingsmaterialen en er worden aantrekkelijke uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en ontdekkend leren staat centraal. Op

dagritmekaarten kunnen de kinderen zien welke activiteiten aan bod komen. Op het planbord plannen zij in wat zij gaan doen.

 

Leerlijnen van Parnassys

Om te kunnen bepalen hoe een kind zich ontwikkelt, observeren wij de kinderen regelmatig. Dat wat wij zien, leggen wij per kind vast met behulp van de observatiemethode Parnassys. Door gericht te observeren kunnen wij zien of het kind zich ontwikkelt en of dit synchroon loopt met wat het zou moeten kunnen op zijn of haar leeftijd.

 

Schrijven

In de groepen 1 t/m 8 werken we met de schrijfmethode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen en kan ingezet worden voor het aanleren van het schrijfschrift en het blokschrift. Wij leren onze kinderen het blokschrift aan.

 

Kringmomenten

In de kring komen activiteiten aan bod rondom godsdienstige vorming, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en muzikale vorming. Naast een klassikale kring kiest de leerkracht ook bewust voor een kleine kring, wanneer niet alle kinderen mee hoeven te doen.

 

Spelen in hoeken

De kinderen kunnen kiezen uit verschillende hoeken zoals een bouwhoek, lees/schrijfhoek, computerhoek en huishoek. De inrichting van deze hoeken wordt aangepast aan het thema waarover gewerkt wordt. Naast de ontwikkeling van het individuele kind staat hierbij ook het samen(werkend) spelen centraal.

 

Ontwikkelingsmaterialen

De kinderen mogen spelen met allerlei materialen die gericht zijn op de zintuiglijke ontwikkeling (puzzels, lotto’s enz.), de verstandelijke ontwikkeling (voorbereidende taal- en rekenspelletjes) en motorische ontwikkeling (constructiemateriaal).

 

Gym en/of buitenspel

Dagelijks gaan de kinderen naar buiten of naar het gymlokaal om te bewegen. Het is dus nodig dat er de hele week gymschoenen (met eenvoudige sluiting en van naam voorzien) voor uw kind op school zijn. Een kleuter mag gymmen in onderbroek en hemd, maar mag ook een korte broek en t-shirt aan. Bij het gymmen in korte broek en t-shirt is het van belang dat het kind zich zelfstandig uit en aan kan kleden.

 

Rapportage

De kinderen van groep 1 krijgen twee keer in het jaar een verhaaltje in hun rapport over hoe zij het doen de klas en zich ontwikkelen. De kinderen van groep 2 krijgen twee keer in het jaar het rapport met beoordeling mee naar huis. 

 

Oudergesprekken

Meerdere keren per jaar vinden de 10-minutengesprekken plaats voor de kinderen van groep 1 en 2. Bij de start van het jaar hebben wij de startgesprekken, vervolgens drie voortgangsgesprekken met of zonder KIJK-rapport. De gesprekken in november en juni zijn facultatief. Voor de kinderen die net bij ons binnenkomen, zal de leerkracht binnen 6 weken een intakegesprek met de ouders hebben. Daarnaast kan er altijd een gesprek plaatsvinden op initiatief van ouders of school.

 

Kleutergids

In een speciale kleutergids kunt u lezen hoe een dag er voor de kleuters bij ons op school uitziet. In deze gids staan meer praktische zaken speciaal voor de ouders van onze kleuters. U ontvangt dit boekje bij het startgesprek dat aan het begin van het schooljaar wordt gehouden. Nieuwe ouders ontvangen dit wanneer hun kind gaat wennen op school.

 

4.5 onderwijs in groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 zijn de leerlijnen van de diverse methodes samen met de leerlijnen het uitgangspunt voor ons onderwijs. Hierdoor komen de kerndoelen van het basisonderwijs goed aan bod. Naast het volgen van de methodes proberen we kinderen ook te stimuleren zelf initiatief te nemen. Dit betekent niet dat er geen eisen meer gesteld worden aan de kinderen, maar dat er ruimte geboden wordt om naast de vastgestelde activiteiten ook zelf activiteiten te ontwikkelen en daarbij hun eigen doelen op te stellen. Dit laatste is volop in ontwikkeling en deze ontwikkeling zal de komende jaren voortduren.

 

Aanvankelijk lezen

Groep 3 maakt officieel een start met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen en de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen van José Schraven.

 

Technisch lezen

In de groep 3 t/m 8 werken we met de methode van José Schraven Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen en gebruiken we de leesbladen van Luc Koning. De leesstrategieën worden aan de hand van teksten en woordrijen dagelijks geoefend, zowel zelfstandig als onder begeleiding van de leerkracht.  In de groepen 4 en 5 wordt soms extra gebruik gemaakt van de methode Estafette.

 

We hanteren als Nassauschool de volgende normen:

In de groepen 3 t/m 8 gaan we uit van de nieuwe AVI-normering. Je spreekt dan bijvoorbeeld over beheersing ‘M3’, wat inhoudt dat de leerling ‘Midden groep 3’ beheerst, of ‘E4’ wat ‘Eind groep 4’ betekent. De Nassauschool streeft ernaar dat 90% van de kinderen op het niveau zit, dat gemiddeld in Nederland van de kinderen mag worden verwacht. In groep 3 is het dus de bedoeling dat eind juni  90% ‘E3’ beheerst.

 

Begrijpend- en studerend lezen

Wij maken gebruik van Nieuwsbegrip: zij bieden actuele nieuwsitems aan, waarbij de doelen van begrijpend- en technisch lezen centraal staan. 

Ook gebruiken we de ABCDE-citotraining tekstbegrip voor een goede voorbereiding op de specifieke vraagstelling van de CITO-LOVS toetsen. De afgelopen jaren is er nascholing gevolgd op het gebied van begrijpend lezen. De borging hiervan is heel belangrijk en staat ook in ons jaarplan. Wij gaan uit van het aanleren van lees- en leerstrategieën om een tekst goed te kunnen lezen en te begrijpen. Dit leidt tot  hogere resultaten. De leerkracht past dan deze strategieën toe bij het voorlezen (modeling).  De groepen 1 t/m 4 werken aan het begrijpend luisteren. In groep 4 wordt een start gemaakt met begrijpend lezen.

 

Taal en spelling

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Staal voor taal en spelling. Staal is een toepassingsmethode waarbij de leerlingen het geleerde op de juiste manier leren toepassen. De methode sluit aan bij de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen van José Schraven. Groep 3 start halverwege het jaar ook met Staal spelling.

De methode werkt met werkboeken waarin geschreven wordt. We blijven voor spelling en taal gebruik maken van boeken en schriften maar zetten daarnaast ook het chromebook in voor extra spellingsoefeningen en vewerking.

 

Rekenen en wiskunde

We werken in alle groepen met de methode Wereld in Getallen (WIG). Dit is een moderne methode die goed aansluit bij de laatste ontwikkelingen op rekengebied. De methode bestaat uit verschillende lessen en een weektaak. De les start met een opwarmer. Vervolgens wordt het lesdoel van die dag behandeld en verwerkt. Daarnaast zijn er nog opgaven voor de verschilende niveaugroepen (herhalers en verrijkers). Naast deze instructieopgaven werken de kinderen gedurende de hele week aan hun weektaak. De weektaak is ingedeeld in 3 niveaus: 1 ster, 2 sterren of 3 sterren. De rekenlessen worden gemaakt op chromebooks en de kinderen worden gestimuleer om een uitrekenschrift te gebruiken. De methodetoetsen worden in een toetsboek gemaakt. Op het chromebook (mbv snappet) werken de kinderen ook aan hun eigen rekendoelen. Voor de kinderen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben zetten wij het pluswerkboek van Wereld in Getallen in en  de methode Rekentijgers. 23

 

Wereldoriëntatie

Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden, verleden en de toekomst van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, powerpointpresentaties, werkstukken en dergelijke. In de hogere groepen worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gegeven aan de hand van de leerlijnen. De kinderen werken vooral thematisch.

 

Verkeer

Voor verkeer gebruiken wij voor alle groepen ANWB streetwise

 

Verkeersexamen

1x in de twee jaar hebben de groepen 7/8  het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het praktisch gedeelte vindt plaats in Hilversum. Vanuit de gemeente worden de route en hesjes gefaciliteerd. De school zorgt zelf zorgen voor controleurs op de route tijdens het examen.

 

Engels

Voor de groepen 1 t/m 8 is de methode Stepping Up in huis. Naast deze methode wordt er ook gebruik gemaakt van b.v. Engelse liedjes of schooltv.

 

Creatieve vakken

Wekelijks krijgen de kinderen les in creatieve vaardigheden. De lessen worden gegeven aan de hand van de methode Laat maar Zien. Er wordt gebruik gemaakt van een het crealokaal. Er is een jaarplanning voor de crealessen waar alle groepen gebruik van maken. Daarnaast geeft de eigen leerkracht nog extra lessen in de eigen groep.  Het werk van kinderen wordt regelmatig opgehangen of neergezet voordat het  mee naar huis wordt gegeven.

 

Cultuur/Nassau accademie
Binnen onze school hebben we een cultuurcoördinator, Gonda Nieuwenhuize.

De groepen 1-3 en de groepen 4-8 werken aan verschillende vakgebieden: muziek, drama, techniek- en programmeerthema's. Na elke twee weken zal er gewisseld worden, zodat alle vakgebieden aan bod komen. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor een vakgebied.

 

Gym

Alle groepen krijgen wekelijks gymles van een vakleerkracht in de gymzaal. Er worden spel- en toestellessen aangeboden. We verwachten vanaf groep 3 dat de kinderen op de gymdag sportkleding meenemen. Het dragen van gymschoenen (met lichte zool) is om hygiënische redenen en om blessures te voorkomen verplicht. De gymkleding wordt regelmatig mee naar huis genomen. Naast de lessen van de vakleerkracht gaan de kinderen een tweede keer bewegen met de eigen leerkracht, over deze dag krijgt u bericht van de leerkracht.

 

ICT

De computer/tablet is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. We hebben op de Nassauschool de beschikking over een netwerk door de hele school. De laptop is geen doel op zich, maar een middel dat gebruikt kan worden bij het onderwijs. Op dit moment wordt de laptop vooral gebruikt als hulpmiddel bij het verwerken en extra oefenen van de leerstof. Ook leren we de kinderen om via internet informatie te verzamelen voor werkstukken. De computer wordt ook ingezet voor het maken van presentaties. Het gebruik van ICT is voortdurend in ontwikkeling. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

 

Snappet: laptoponderwijs

Op school werken we in de groep 3 t/m 8 met laptops. We hebben hiervoor een samenwerking met Stichting Snappet. Stichting Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet programma met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Op de Nassauschool werken we met chromebooks. Snappet is een interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk) boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. De directe voordelen zijn:

• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback en meer individuele differentiatie

• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen

• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse

• Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft

 

Kinderen werken op het chromebook voor rekenen en extra begrijpend lezen.
Daarnaast wordt het chromebook ook ingezet om extra op te oefenen aan verschillende persoonlijke doelen zoals woordenschat, automatiseren, cito-rekenen en spelling.

De chromebooks worden ook ingezet tijdens de wereldorientatie lessen en voor het maken van verschillende presentaties en het zoeken van informatie.

 

Schoolbibliotheek

Onze school heeft een goed opgezette bibliotheek met een ruime keuze uit leesboeken op verschillende niveaus, informatieve boeken, stripboeken en zogenaamde ‘zorgboeken’. Omdat we het leesonderwijs op de Nassauschool heel belangrijk vinden besteden we ook aandacht aan leespromotie, zodat kinderen lezen leuk gaan vinden. Elk jaar wordt de bibliotheek aangevuld met nieuwe, actuele boeken. In de bibliotheek hebben we ook een documentatiecentrum met een collectie informatieve boeken, kijkdoosboeken en informatiejunior boeken. We stimuleren kinderen gebruik

te maken van deze boeken bij het voorbereiden van een spreekbeurt, het maken van een werkstuk of een PowerPointpresentatie. De schoolbibliotheek is drie keer in de week open en wordt beheerd en gerund door ouders.

 

Huiswerk

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Het is de bedoeling dat zij hier in leren plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren. Via de aanzetten in de klas stimuleren wij de kinderen om thuis verder zelfstandig te werken. We kiezen de (t)huiswerkopdrachten zo uit, dat we deze doelstellingen kunnen bereiken. Tegelijkertijd vinden wij het heel belangrijk dat een kind een goede werkhouding aanleert en op een zelfstandige manier de geleerde leerinhouden verwerkt en inoefent. We beseffen dat dit proces niet voor alle kinderen even gemakkelijk verloopt. Daarom zetten wij ons in om de kinderen in de klas een goede leerhouding bij te brengen en te leren plannen. Huiswerk wordt daarom eerst in de klas met de leerlingen besproken; hoe het geleerd en/of gemaakt moet worden. Wij gaan altijd uit van de zogenaamde basisstof: leerstof die alle leerlingen minimaal moeten beheersen. Sommige kinderen hebben extra oefening nodig om zich de basisstof eigen te maken en krijgen daarvoor ‘eigen’ huiswerk mee naar huis. Andere leerlingen hebben alleen aan deze basisleerstof al voldoende om thuis extra met ‘eigen huiswerk’ te kunnen oefenen. Weer andere kinderen krijgen huiswerk mee dat gericht is op extra stof omtrent bijvoorbeeld dezelfde leerinhoud.

 

Huiswerkmap

Alle kinderen hebben een multomap. Deze multomap wordt door de ouders zelf geregeld. In de map komt het huiswerk van de kinderen. Deze map komt twee keer per week op school. Werk wordt gecontroleerd en er wordt nieuw werk in gedaan. 

 

Agenda

Het gebruik van een agenda zien wij als een middel om te leren plannen. Daarom vragen wij u om voor de leerlingen van groep 7 en 8 een schoolagenda te kopen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u ons huiswerkbeleid.

 

Rapportage en gesprekken

De kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Bij het rapport zit een uitleg over de normering

en hoe wij hiertoe zijn gekomen. In de maand september voeren wij met startgesprekken met alle ouders.
Tijdens deze startgesprekken vertelt u over uw kind aan de hand van een vooraf verkregen vragenformulier. Tevens ontvangt u informatie van de leerkracht over dit schooljaar en de betreffende groep. Aan het eind van de startgesprekken wordt, indien nodig, meteen een vervolgafspraak gemaakt.

In januari en in juni/ juli vinden de rapportgesprekken plaats.. De gesprekken vinden plaats na schooltijd tot 18.00 uur.  In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een voorlopig en definitief adviesgesprek, waarin het advies voor het niveau op de middelbare school wordt gegeven en toegelicht. Deze gesprekken vinden plaats met leerkracht en intern begeleider of directie. Tussendoor kan er altijd een gesprek plaatsvinden op initiatief van de ouders of van de school. Vanaf groep 5 zullen de kinderen bij de gesprekken betrokken worden.

 

4.6 sociale vaardigheden

Naast vele cognitieve vaardigheden richten we ons ook op sociale vaardigheden. We hechten veel waarde aan een klimaat waarin kinderen en leerkrachten zich veilig voelen en gewend zijn om vrijuit te kunnen praten over gevoelens en ervaringen. Openheid en respect naar elkaar is daarvoor een voorwaarde. We besteden aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen door te werken aan:

• het opbouwen van een positief zelfbeeld en het verwerven van zelfvertrouwen

• het vermogen eigen gevoelens en gedachten onder woorden te brengen

• het verwerven van inzicht in eigen doen en laten in relatie tot dat van anderen

• het vergroten van het inlevend vermogen

• openstaan voor de gevoelens van een ander

We werken aan de sociale vaardigheden door middel van de methode Vreedzame

School.

 

4.7 zorgstructuur

Alle leerlingen op onze school moeten de mogelijkheid hebben om zich zo te ontwikkelen dat zij op een ononderbroken wijze de basisschool kunnen doorlopen. Zij hebben, waar mogelijk, recht op een zo breed mogelijke zorg onzerzijds. Wij willen die zorg bieden door middel van waarnemen, begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren.

Wij zien onze leerlingenzorg niet alleen in remediërende zin maar met name willen wij een actief beleid voeren om achterstanden te voorkomen. Om optimale zorg te realiseren hebben wij in de school een zorgstructuur als basis voor het handelen van alle leerkrachten. Deze structuur geeft de richting van de leerlingenzorg aan. In het HGW ondersteuningsbeleid wordt beschreven hoe en wanneer de verschillende onderdelen ingevoerd (en geëvalueerd) worden. De extra begeleiding vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. We beschrijven ons onderwijs in groepsplannen per vakgebied, waarin ook de extra begeleiding beschreven staat. Ons instructiemodel past binnen onze zorgstructuur omdat we hierin uitgaan van de drie verschillende niveaugroepen. Daarnaast kunnen individuele plannen voor leerlingen ingezet worden. Ouders worden op de hoogte gesteld van extra begeleiding betreffende hun kind.

In de komende jaren richten wij ons op het Handelings Gericht Werken en het Opbrengst Gericht Werken. De coördinatie van de zorg is in handen van de IB’er (intern begeleider).  Opbrengsten - Kwaliteit van het onderwijs is voor de Stichting Proceon een belangrijk begrip. Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We hebben hoge

verwachtingen van de leerlingen en stellen onze doelen op een hoog niveau. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Een goede kwaliteit, kwaliteit op maat, willen wij realiseren door:

• het werken met goede les- en leermethoden;

• deskundig personeel in te zetten;

• een professionele begeleiding van leerlingen door leerkrachten;

• oog te hebben voor alle leerlingen van een groep, dus ook de zwakkere en de sterkere kinderen;

• gebruik te maken van toetsen aan de hand van de toetskalender voor de groepen

1 t/m 8.

 

4.8 het volgen van de ontwikkeling van kinderen

We volgen de ontwikkeling van ieder kind met behulp van toetsen en observaties. Naast de toetsen die in de methode aan bod komen, gebruiken we ook methode-onafhankelijke toetsen van bijvoorbeeld het CITO. De resultaten van zowel de Cito-toetsen als de methode toetsen worden door het schoolteam twee keer per jaar besproken. De Intern Begeleider Lonneke Timmer coordineert de toetsen. De methode toetsen worden maandelijks geëvalueerd en vier keer per jaar besproken met de IB’er. Op deze manier kunnen we hulp of uitdaging bieden die passend is bij de ontwikkeling van het kind. Wij houden de toetsresultaten gedurende de schoolloopbaan van een kind bij in een leerlingvolgsysteem. Tijdens de oudergesprekken laat de leerkracht u deze gegevens zien, zodat ook u zicht heeft op de ontwikkeling van uw kind over een langere periode.

 

Onze school doet ook jaarlijks in april mee aan de eindtoets voor het basisonderwijs met de leerlingen uit groep 8.

De Nassauschool heeft gekozen voor de DIA eindtoets.

Duidelijk is dat lang niet alles van wat de kinderen hebben geleerd, kan worden getoetst. De gegevens vermelden niet de inzet, interesse, creativiteit, gedrag, plezier en motivatie van de kinderen. Deze toets toetst de cognitieve vaardigheden op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, taalverzorging en woordenschat.

 Het totaal gemiddelde van de resultaten wordt uitgedrukt in een standaardscore (die ligt tussen 300 -380 ).

Wij hebben op de Eindtoetsen de volgende resultaten behaald:

 

         Nassauschool  Ondergrens    Landelijk gemiddelde

* 2017 :          363,2       357, 2                361,2

* 2018:          359,2        357, 4               360,0

* 2019:          358,4       357, 9                360,0

* 2020:           vanwege Corona geen eindtoets afname.

* 2021:          359.3                                 360,0
ondergrenzen zijn komen te vervallen sinds 1 augustus 2020.

*2022           357,8                                 360,0

 

4.9 de uitstroom van 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen naar de volgende vormen van voortgezet

onderwijs gegaan:

 

* Praktijkonderwijs: 0

* VMBO: 7

* VMBO-TL: 

* TL/havo: 8

* HAVO: 2

* Havo / VWO: 2

* VWO: 1

 

4.10 meer dan leren

Naast de verschillende ontwikkelingsgebieden vinden er op school ook activiteiten plaats die er mede zorg voor dragen dat de school een prettige leefgemeenschap is.

Hieronder ziet u er enkele:

• De (Christelijke) feesten die we met de kinderen beleven.

• Excursies

• Buitenschoolse activiteiten

• De schoolreis voor groep 1 t/m 8. De bestemming wordt in het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

• Het schoolkamp voor groep 8.

• Afscheidsavond groep 8. De leerlingen van groep 8 oefenen vanaf de tweede helft van het schooljaar voor hun afscheidsoptreden, dat op de afscheidsavond opgevoerd wordt.

 

 4.11 onderwijs in beweging

Jaarlijks evalueren we als team ons onderwijs en maken we plannen voor het komende cursusjaar. Wilt u onze plannen weten voor de komende vier jaar, dan kunt u bij directie het schoolplan 2019-2023 opvragen. Hierin kunt u lezen waar de Nassauschool de komende jaren aan gaat werken.

 

4.12 veiligheidsbeleid

Op de Nassauschool hebben we een veiligheidsbeleid. Wij willen dat iedereen die op school komt zich veilig voelt en zo kan komen tot goed leren en werken. Dit doen we door te werken met de methode Vreedzame School. De gedragscoördinator (directie en intern begeleider), door jaarlijks de veiligheid van alle kinderen te meten en 2-jaarlijks ook die van ouders en personeel.

De gedragscoordinator meet jaarlijks de veiligheid van de kinderen en één keer in de twee jaar de veiligheid van de ouders en het personeel.

 

 ‘Leren met hoofd, hart en handen’ kan alleen in een veilig schoolklimaat. Dat is de basis om je te ontwikkelen. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen, en kunnen spelen en werken in een goede sfeer. Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn regels nodig. Deze regels stellen we samen met de kinderen op. We formuleren deze regels positief; hiermee sturen we het gedrag van kinderen bij het omgaan met elkaar en geven we tegelijkertijd grenzen aan.

 

4.13 privacy beleid

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting Proceon de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan onderstaande maatregelen.

 

Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen?

Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de schoolloopbaan en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over een leerling). Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school en het bevoegd gezag.

In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen.

Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Er is bij onze scholen een groot aantal externe deskundigen betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen.

Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in haar bezit hebben. Het gaat hierbij om:

 - de medische dossiers: deze vallen onder het beheer van de schoolarts;

 - de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen; deze vallen onder beheer van ouders en de desbetreffende deskundige en kunnen pas na toestemming van ouders opgevraagd en in het leerlingdossier gezet worden.

 - de schooldossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd;

 - het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers;

 - de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden.

Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders?

Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is voor inschrijving en contact te onderhouden en om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier.

 

Hoe gaan wij om met het maken en gebruiken van foto’s en video’s?

Elk schooljaar wordt ouders om toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal, gemaakt door leerkrachten of in opdracht van school. Deze beelden kunnen op de website van school, de facebookpagina of in het schoolgebouw worden geplaatst. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het maken van foto’s en kunnen ouders elk moment hun toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal intrekken.

Het is op de Stichting Proceon scholen gebruikelijk dat er tijdens de lessen video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet buiten school gebruikt.

 

Wat vragen wij van ouders?

Voorzieningen zoals bijvoorbeeld digitale camera’s, mobiele telefoons en tablets zorgen ervoor dat ouders op schoolbijeenkomsten veel foto’s en video-opnames kunnen maken. Wij kunnen dat niet verbieden. Wij vragen echter voorafgaand of ouders er aan willen denken dat lang niet alle ouders van leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden op sociale media geplaatst worden. En verzoeken hen om alleen opnames waar uitsluitend hun eigen kind op staat via sociale media te verspreiden.

 

4.14 urenverdeling over de vakgebieden

De leelrlngen voldoen aan het aantal uren vakgebied dat zij moeten krijgen, daarnaast kijken wij naar wat de groep extra of meer nodig heeft. Het urenoverzicht kunt u opvragen bij de directie.