3. Organisatie van het onderwijs op de Nassauschool

Onze organisatie

3.1 onderwijsmodel

 

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. In de kleutergroepen werken we, indien het mogelijk is, met heterogene groepen. Voor de groepen 3 tot en met 8 streven we naar het in stand houden van homogene groepen. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar in de klas zitten. Soms kan het voorkomen dat het leerlingenaantal zodanig is, dat we een combinatiegroep zullen moeten vormen.

 

De Nassauschool start het schooljaar 2022 - 2023 met 120 leerlingen verdeeld over 6 groepen.

Eén kleutergroep 1/2 , een groep 5/6 en verder homogene groepen.

We werken met moderne methodes en de leerstof is goed op elkaar afgestemd.

Het afgelopen schooljaar hebben wij voor creatieve vorming de methode Laat maar Zien ingevoerd.

 

De kwaliteit van ons onderwijs wordt vastgelegd, geëvalueerd en bijgesteld met het programma (integraal)

vanuit Parnassys. Dit programma is opengesteld voor ouders.

 

Instructiemodel

Wij geven instructie aan de hand van het Directe Instructie Model. Dit houdt in dat we werken met 3 niveaugroepen: basis-, herhalings- en de verrijkingsgroep. Door aan het begin van de les duidelijk het lesdoel met de kinderen te bespreken, wordt er bepaald wie er mee doet aan de instructie en wie zelfstandig verder werkt. Als kinderen het

lesdoel begrijpen en kunnen uitvoeren, doen ze niet meer mee met de instructive, maar gaan direct aan de slag met de verwerkingsopdrachten. Als er nog een kleine groep kinderen instructie nodig heeft, werken zij, samen met de leerkracht aan de instructietafel. Dit gebeurt vooraf (pré-teaching) of na afloop van de groepsinstructie (verlengde instructie). Daarnaast wordt op verschillende momenten aandacht gegeven aan leerlingen die meer uitdaging of extra hulp nodig hebben. De kinderen die meer uitdaging of verdieping nodig hebben maken minder basisstof en krijgen een passend aanbod in de klas of komen na screening in aanmerking voor de verdiepingsklas, 1 middag in de week. Vanuit de verdiepingsklas wordt werk meegegeven voor in de eigen klas.

 

Werken met een dagtaak of weektaak

Alle kinderen werken vanaf groep 4 met een dagtaak of een weektaak. Hierop staan de activiteiten voor de betreffende dag of week. De kinderen leren zelf in te plannen wanneer ze welk werk maken. Op het weekplan geven kinderen zelf wanneer een taak is afgerond. Naast de vaste activiteiten is er ook ruimte om andere activiteiten in te plannen.

 

Teach like a champion

Al onze leerkrachten zijn en worden geschoold in teachtechnieken. Dit zijn verschillende technieken om de lestijd zo efficiënt, leuk en goed mogelijk te benutten. Hierin blijven we ons continu bijscholen door scholingen en het lezen van literatuur.

 

3.2 Onderwijsmodel

 

Wij hebben op de Nassauschool een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen een hele dag op school zijn.

De kinderen eten in de klas met de leerkracht. We vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding mee naar school krijgen.

De onderbouw en de bovenbouw zijn hierdoor op dezelfde tijd uit. De schooldeuren gaan open om 8.20 uur en de lessen starten om 8.30 uur.

 

maandag:      8.30-14.15 uur

dinsdag:        8.30-14.15 uur

woensdag:     8.30-12.30 uur

donderdag:    8.30-14.15 uur

vrijdag:         8.30-14.15 uur

 

3.3 vakanties en studiedag

 

Vakanties en Studiedagen kunt u terug vinden op de website..

Christelijke basisschool Nassauschool Hilversum | Schooltijden

 

3.4 verlofregeling

 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk:

 

1.    Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof.

2.    Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Uit een werkgeversverklaring moet blijken dat dit de enig mogelijke verlofperiode voor het gezin is.

3.    Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

Verhuizing van het gezin

Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten

Overlijden van bloed- of aanverwanten

Viering van een ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

 

De leerplichtambtenaar stelt nadrukkelijk dat de volgende omstandigheden niet gewichtig zijn:

Familiebezoek in het buitenland

Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen.

Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij.

Deelname aan televisieopnames of sportevenementen.

 

Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u krijgen bij de directeur. Lever deze aanvraag inclusief de relevante verklaringen ruim van tevoren in, indien mogelijk acht weken voor de gewenste verlofperiode.

 

De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt na overleg met de directeur een besluit. Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Voor verdere informatie over de leerplicht kunt u terecht bij:

Regionaal Bureau Leerlingenzaken

Burgemeester de Bordesstraat 80

1404 GZ BUSSUM

Tel. 035 – 692 66 20

info@rblgv.nl

www.rblgv.nl

 

Verzuim

Ziekteverzuim/te laat komen

Wij zijn verplicht bij regelmatig ziekteverzuim en te laat komen hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. U krijgt hierover dan bericht via de directeur.