8. Wat wij verder nog aan u kwijt willen

Het Nassauschool ABC...

A

Afmelden bij afwezigheid kinderen

Wanneer uw kind niet of niet op tijd op school kan zijn, door bijvoorbeeld ziekte of

bezoek aan een arts, willen wij dat graag voor schooltijd horen. We vragen u te bellen

tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Zo worden we niet gestoord tijdens de lessen. Het is

ook mogelijk om een kind een briefje mee te geven of een mail naar de leerkracht te sturen. U kunt zich voorstellen dat wij ons zorgen maken wanneer uw kind zonder bericht niet op school is. In dat geval proberen wij voor 10.00 uur contact met u op te nemen. Indien wij geen contact met u kunnen krijgen moeten we de afwezigheid van de leerling(en) melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Avondvierdaagse

In de maand juni lopen de leerlingen vanaf 6 jaar mee met de Avondvierdaagse. De kinderen

lopen 5 kilometer. De organisatie van de avondvierdaagse is in handen van de AC.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kind(eren).

 

C

Calamiteiten

Proceon Scholengroep gaat alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school tegen. Er zijn gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Het volledige protocol omgangsregels staat op de website van Proceon Scholengroep: www.proceon.nl/home/Algemeenbeleid.aspx.  onder  kopje Proceon beleidsstukken.

 

F

Fietsen

Het is voor veel kinderen niet noodzakelijk om per fiets naar school te komen. Alleen als

de kinderen verder weg wonen, mogen ze op de fiets komen. Voor de leerlingen die

per fiets komen geldt:

• afstappen bij het schoolhek

• lopen met de fiets aan de hand over het plein

• fiets netjes in het fietsenrek zetten, achter het muurtje

• Zet de fiets goed op slot

 

G

Gevonden voorwerpen

Geregeld laten kinderen kleding, tassen etc op school liggen. Dit verzamelen wij allemaal in een krat, bij de hoofdingang. Eén keer in de twee maanden wordt de mand geleegd in het halletje bij de ingang. Spullen, die dan nog overblijven, worden naar een goed doel gebracht.

 

I

Internetgebruik

Wij vinden het erg belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen ‘surfen’ op

het internet. Wij hebben dan ook geen filter op onze internetaansluiting. De kinderen

werken met zoekmachines, die speciaal voor kinderen zijn ontwikkeld. Als ze werken

met andere zoekmachines, dan moeten ze daarvoor toestemming hebben van de

leerkracht. Mailen en msn-en mag alleen als de leerkracht daar toestemming voor

heeft gegeven. Aan het begin van het schooljaar worden de regels met de kinderen

doorgenomen.

 

K

Kamp groep 8

Aan het begin van het schooljaar gaan wij met de kinderen van groep 8 op kamp. Via

de groepsleerkracht hoort u waar de kinderen naar toe gaan en wat de kosten van het

kamp bedragen. De kosten bedragen € 75,- per leerling.

 

Kinder- en naschoolse opvang

In artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat het

bevoegd gezag van een basisschool zorg draagt voor de organisatie van kinderopvang,

voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende

feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen

07.30 uur en 18.30 uur, indien één of meer ouders daarom verzoeken. Onze school

werkt samen met de stichting BINK en de Sprookjesboom.

  

Klachten

Proceon Scholengroep heeft een klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als iemand met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een goede manier worden afgehandeld.

 

Soms komen de betrokkenen er niet samen uit en wil iemand een officiële klacht indienen. Die mogelijkheid is er. Het doel van de behandeling van de klacht is dat niet alleen de klager maar ook de school daar beter van wordt, met andere woorden dat de school de klacht als belangrijk signaal opvat en ervan leert.

De volledige klachtenregeling staat op de website van Proceon Scholengroep:

https://www.proceon.nl/beleidstukken

 

Procedure 

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen, nadat u uw klacht eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding heeft besproken:

1.    Maak een afspraak met de interne contactpersoon van de school:
Armanda Boeve of Laurie Hinfelaar

2.    Deze contactpersoon kan u doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar het college van bestuur van de stichting.

3.    U kunt, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, besluiten om naar de Landelijke Klachtencommissie te gaan. Een vertrouwenspersoon werkt anoniem en heeft geheimhoudingsplicht.

 

De vertrouwenspersonen voor Proceon Scholengroep zijn:

 

Mw. Giti Bán : 030-2856608 g.ban@schoolenveiligheid.nl

 

Dhr. Frank Brouwer : 030-2856635 f.brouwer@schoolenveiligheid.nl

 

 Stichting School & Veiligheid

Zwarte Woud 2

3524 SJ  UTRECHT

www.schoolenveiligheid.nl

 

Als dit geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij:

 

Geschillen commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070 386 16 97

E-mail: info@gcbo.nl / www.gcbo.nl

 

Kleding

Het komt voor dat kinderen kleding dragen die niet passen binnen onze normen en waarden. Conform de “leidraad kleding op school” van het Ministerie moeten wij kledingsvoorschriften opstellen.

De volgende afspraken gelden bij ons op school:

• Het dragen van kleding mag geen ongewenst gedrag oproepen, daarom dus geen kleding met discriminerende teksten of tekens op kleding die op een of andere manier ongewenst gedrag oproepen.

• Het dragen van kleding past bij algemeen geldende fatsoensnormen, zoals bijvoorbeeld petten afzetten als je binnenkomt.

• In de klas is het dan ook niet toegestaan je pet of capuchon op te houden.

• Het dragen van kleding moet communicatie mogelijk houden, zowel verbaal als non-verbaal.

• Het dragen van kleding mag geen gevaar opleveren voor jezelf of anderen. Als wij van mening zijn dat de kleding die wordt gedragen, niet past binnen bovenstaande afspraken, dan overleggen wij met kind en ouders/verzorgers, ervan

uitgaande dat we er in gezamenlijk overleg wel uitkomen.

 

 L

Lokaalindeling

Hieronder treft u de indeling van de lokalen aan zoals deze geldt voor het schooljaar

2022-2023.

Begane grond:
- kleuterklas(sen)

- peuterspeelzaal

 

Eerste verdieping aan de kant van het schoolplein:

- groep 6/7

- maatwerkgroep

- bibliotheek

- crealokaal

 

Eerste verdieping aan de kant van het grasveld:

- groep 3

- groep 4/5

- groep 8

 

Luizencontrole

Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Wij vragen aan de kinderen om deze

dag geen gel en vlechten in het haar te hebben. Mochten er bij kinderen luizen zijn

ontdekt dan volgen wij het luizenprotocol.

 

Lunchpakket

De kinderen nemen op maan-, dins-, donder- en vrijdag een lunchpakket mee. Zij

krijgen hiervoor van school eenmalig een lunchtas (koeltasje) van ons. Mocht de

lunchtas kapot zijn, dan kunt u voor € 2,- een nieuwe lunchtas bij ons kopen.

 

Lunch

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen regelmatig eten en drinken en dat wat ze

eten en drinken gezond voor ze is. Het is niet de bedoeling dat de kinderen snoep

meenemen naar school.

Richtlijnen voor het eten en drinken:

Voor de ochtendpauze:

Drinken: 1 beker of een pakje

Eten: 1 stuk fruit of 1 granenkoek (liga, ontbijtkoek)

Voor de middagpauze:

Drinken: 1 beker of een pakje

Eten: brood met beleg, eventueel 1 stuk fruit.

 

M

Medicijnen

Mocht het nodig zijn dat uw kind medicijnen op school moet gebruiken dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan de leerkracht en eventueel afspraken te maken over het gebruik. U dient dan een medicijnverklaring in te vullen. 

 

Mobiele telefoon

Het lijkt tegenwoordig heel normaal dat kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben.

Gelukkig hebben we tot op heden daar nog geen nare ervaringen mee en denken met de volgende regels dit ook zo te houden. We spreken met de kinderen af dat, zodra ze op het schoolplein komen, de mobiele telefoons uitgezet worden. En pas na schooltijd buiten weer aangezet mogen worden. Mobiele telefoons worden bij aanvang van de

dag ingeleverd bij de leerkracht en aan het einde van de dag weer meegegeven. Het meenemen van mobiele telefoons is op eigen verantwoordelijkheid.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken, zijn verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.  De school beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling. Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. De taak van aandacht-functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de interne contact persoon (ICP-er).  

Op onze school is dit: Armanda Boeve en Laurie Hinfelaar  

Meer informatie op: http://www.protocolkindermishandeling.nl en www.meldcode.nl  

 

O

Omgangsregels

Proceon Scholengroep gaat alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school tegen. Er zijn gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Het volledige protocol omgangsregels staat op de website van Proceon Scholengroep: www.proceon.nl/home/Algemeenbeleid.aspx.  onder  kopje Proceon beleidsstukken.

 

S

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf langs.  Zij maakt groepsfoto’s en/of individuele

foto’s.

 

Schoolreisje

Elk schooljaar gaan we met de groepen 1 t/m 8 op schoolreisje. De bestemming van

het schoolreisje wordt bij de start van het jaar bekend gemaakt en wordt gekozen door

de AC en het team.

 

Schoolshirts

Bij grote activiteiten, zoals het schoolreisje, dragen de kinderen het school t-shirt. De

shirts worden uitgedeeld op school en daar ook weer ingeleverd. De t-shirts worden

centraal door wasouders gewassen.

 

Schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering komen gelukkig sporadisch voor in het basisonderwijs. In onze veranderende maatschappij worden ouders en leerlingen echter mondiger en kritischer. Dit kan leiden tot agressief gedrag van zowel ouders als leerlingen.

Het bestuur van Proceon Scholengroep hecht grote waarde aan een gezond en veilig schoolklimaat voor onderwijsgevenden en leerlingen. Om die veiligheid te waarborgen, hebben we de beleidsnotitie ‘Schorsing en Verwijdering’ gemaakt. Uitgangspunt in deze notitie is dat een kind niet zomaar geschorst of verwijderd kan worden.

Schorsing is opgenomen in de WPO (Wet Primair Onderwijs), hierdoor heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving ervan. Schorsing van langer dan één dag worden bij de inspectie gemeld. Schorsing wordt daarnaast aan het RBL en aan samenwerkingsverband Unita gemeld.

Leerlingen kunnen voor maximaal een week aaneengesloten worden geschorst. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk aan de ouders worden meegedeeld. 

Aan schorsing en verwijdering gaat een hele procedure vooraf. We maken hiertoe onderscheid tussen:

 

  • Het onvermogen om de leerling de noodzakelijke onderwijszorg aan te bieden, belemmering van het onderwijs aan overige leerlingen, en gevaar voor overige leerlingen;
  • Gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze stichting;
  • Het plaatsvinden van een ernstig incident;

Voortdurend storend agressief gedrag van de leerling;

Bedreigend of agressief gedrag van de ouders/verzorgers van de leerling.

 

Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van medewerkers of leerlingen, of voor ongestoorde voortgang van het onderwijs.

 

Het volledige protocol schorsing en verwijdering staat op de website van Proceon Scholengroep:

https://www.proceon.nl/beleidstukken

 

 

Sponsoring

Bij sponsoring van onze scholen gaat het in veel gevallen om geld waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten organiseren of extra leermiddelen aanschaffen die anders niet zomaar betaald hadden kunnen worden. Denk aan de aanschaf van extra computers. Proceon Scholengroep staat in principe dan ook positief tegenover sponsoring.

 

Scholen zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat de school zorgvuldig om met sponsoring. Het bestuur heeft richtlijnen ontwikkeld waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten mogen organiseren. Binnen de school heeft de medezeggenschapsraad (MR) de taak om, afgaande op de richtlijnen, al dan niet in te stemmen met sponsoractiviteiten.

 

Seksuele intimidatie

Ga bij (een vermoeden) van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extreme vormen van fysiek of psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering of extremisme naar de contactpersoon van de school.  

 

U kunt ook de vertrouwenspersoon van de stichting of het landelijke meldpunt van de Onderwijsinspectie bellen: 0900 111 31 11. Vertrouwensinspecteurs van het meldpunt behandelen uw klacht vertrouwelijk. 

 

Vragen over onderwijs in het algemeen of over de Onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan Postbus 51. Bel hiervoor (gratis) 0800 80 51, e-mail naar info@owinsp.nl of kijk op www.onderwijsinspectie.nl

 

T

Telefoonlijst

Via het ouderportaal/parro kunt u de telefoon en adressenlijst van de groep van uw kind inzien. Wilt u niet dat deze gegevens zichtbaar zijn in het ouderportaal dan kunt u dit doorgeven op school.

 

Trakteren

De meeste kinderen trakteren op hun verjaardag de groepsgenootjes. Ook gaan de

kinderen met de uitgekozen verjaardagskaart langs de klassen op hun verdieping.

Een kleine traktatie is voldoende, geen extra

cadeautjes! Het is ook fijn als we het afval kunnen beperken. Zo is het voor alle kinderen een feest.

Mocht u om een traktatie-ideetje verlegen zitten, aarzel dan niet om de groepsleerkracht aan te schieten. Op internet zijn

veel leuke, gezonde traktatie-ideeën te vinden.

 

Tropenrooster

In verband met hoge temperaturen kan het voorkomen dat het lesrooster wordt aangepast. Het tropenrooster kan ingesteld worden als de temperatuur minimaal een week lang boven de 27 graden Celsius zal zijn. De schooltijden voor de daarop volgende dagen kunnen worden gewijzigd volgens onderstaand overzicht of ander model:

Maandag 07.30 – 13.00

Dinsdag 07.30 – 13.00

Woensdag 07.30 – 12.00

Donderdag 07.30 – 13.00

Vrijdag 07.30 – 13.00

In verband met bijzondere gebeurtenissen kan van bovengenoemde schooltijden worden afgeweken. U ontvangt daarover tijdig bericht. Tussen de bekendmaking en het ingaan van het tropenrooster zit minstens één dag. Het instellen van het tropenrooster gaat altijd in overleg tussen directie en de oudergeleding van de MR en het bestuur/

inspectie. Tijdens het tropenrooster hebben we twee keer per dag een korte pauze van 15 minuten. Leerlingen kunnen voor beide pauzes eten en drinken meenemen.

Tijdens de lessen is het toegestaan een flesje water op de tafel te hebben. De school neemt contact op met de BSO.

De directie voert overleg met de oudergeleding van de MR over het beëindigen van het tropenrooster.

 

V

Veiligheid

‘Leren met hoofd, hart en handen’ kan alleen in een veilig schoolklimaat. Dat is de basis om je te ontwikkelen. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen, en kunnen spelen en werken in een goede sfeer. Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn

regels nodig. Deze regels stellen we samen met de kinderen op. We formuleren deze regels positief; hiermee sturen we het gedrag van kinderen bij het omgaan met elkaar en geven we tegelijkertijd grenzen aan.

Calamiteiten: in geval van brand of andere calamiteiten heeft elke school een vluchtplan. Ontruiming volgens dit plan wordt twee keer per jaar geoefend. Afhankelijk van eventuele extra of bijzondere risico’s in de omgeving van de school wordt zo nodig een calamiteitenplan gemaakt.

 

Verkeersveiligheid

Wij adviseren alle ouders om gebruik van te maken en over te steken bij de stoplichten. In verband met de veiligheid vragen we u dringend om er toezicht op te houden, dat uw kind(eren) niet te vroeg op school komen. Naast het feit dat er veel overlast wordt ondervonden van kinderen, die rond de school hangen, veroorzaakt dit ook regelmatig verkeersgevaarlijke situaties. In de Merelstraat en de Valkstraat ligt een voetpad. Het gebeurt regelmatig dat hier

gefietst wordt. Dit levert soms zeer gevaarlijke situaties op voor de kinderen die er lopen. We willen u dringend verzoeken het juiste voorbeeld geven door niet te fietsen op de stoep en dat kleine stukje te lopen. Dit geldt natuurlijk ook voor het schoolplein. En voor diegene die met de auto komen: niet parkeren op de stoep van de Merelstraat,

zo kunnen alle kinderen rustig het schoolplein op.

 

Verzekeringen

Het bestuur van Proceon Scholengroep heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers verzekerd.

Ongevallenverzekering

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen ziektekostenverzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade als een kapotte bril of schade aan een fiets, valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

 

De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van een verwijtbare fout, dus als de school is tekortgeschoten in haar rechtsplicht.

 

De school is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of beter gezegd hun ouders, zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten. Van een leerling, die tijdens schooluren of door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn dus in de eerste plaats de ouders aansprakelijk. Sluit daarom zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af.

 

Voetbaltoernooi

In het paasweekend vindt traditioneel het voetbaltoernooi plaats voor de groepen 3 t/m 8. Van tevoren proberen we met elkaar te trainen. Het voetbaltoernooi vindt plaats onder begeleiding van ouders. Als school proberen we altijd een afvaardiging te sturen die deze dag komt kijken.

 

 

 

Nassauschool Hilversum

Merelstraat 45

1223 NS Hilversum

035-6858172

directie@nassau.proceon.nl

www.nassauschoolhilversum.nl

facebook.com/nassauschoolhilversum

Instagram: @nassauschoolhilversum