7. De ouders

Contact

7.1 oudercontacten

Wij zijn ons ervan bewust dat we werken met kinderen van anderen en hechten dan ook veel waarde aan een positief contact tussen school en thuis. Voor kinderen is het fijn om te merken dat hun ouders betrokken zijn bij hun leven op school. Voor ons als school is het belangrijk te weten en te merken dat ouders meeleven. Uit onderzoek is gebleken dat een goed contact tussen ouders en school het welbevinden en de leerprestaties van de leerling optimaliseert.

 

Oudergesprekken

De kinderen ontvangen 2x per jaar hun rapport. Bij het rapport zit een uitleg over de normering en hoe wij hiertoe zij gekomen. In de maand septemper starten wij dit schooljaar met startgesprekken voor iedereen. Tijdens deze startgesprekken vertelt u over uw kind aan de hand van een vooraf verkregen en ingevuld vragenformulier.  Tevens ontvangt u informatie van de leerkracht over dit schooljaar en de betreffende groep.  De gesprekken vinden plaats na schooltijd tot 18.00 uur. Bij het rapport wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

 

Voor sommige kinderen voeren we warme overdrachtsgesprekken waarbij de oude en nieuwe leerkrachten met de ouders en kind in gesprek gaan.

 

Afsluitingen en lessen openstellen voor ouders

We willen ouders en betrokkenen graag laten zien wat wij doen en leren op school. Dit gebeurt op verschillende manieren. Soms kleinschalig in de eigen klas of groter in de gymzaal of op het plein. Kinderen of teamleden presenteren dan wat aan de orde gekomen. Daarnaast zijn ouders welkom in de klas tijdens onze koffieochtenden. Deze staan in de ouderkalender.

 

Ouderparticipatie

In een school valt altijd werk te verzetten dat de kinderen direct of indirect ten goede komt. Vandaar dat wij u vragen uw mogelijkheden wat betreft ondersteuning in de school aan te geven. Veel sfeerbevorderende en onderwijsbevorderende schoolactiviteiten kunnen niet draaien zonder uw hulp. Door de inzet van werkgroepen is er ondersteuning op meerdere terreinen, bijvoorbeeld de organisatie van feesten, excursies, sportactiviteiten en het uitvoeren van hand- en spandiensten. We hopen dat u als ouder tijd en zin hebt om zich actief in te zetten voor de school. Er zijn hulpouderapps waar ouders zich voor op kunnen geven.

Wij zijn erg blij met alle hulp van de ouders.

 

Nieuwsbrief

Eens per twee weken ontvangt u per mail de nieuwsbrief. Daarin vindt u de laatste nieuwtjes van school, belangrijke actuele informatie, kinderwerk enzovoort. Een vast onderdeel van deze nieuwsbrief is de agenda, zodat u op de hoogte bent van de activiteiten van de komende weken. Op onze website kunt u de nieuwsbrieven ook vinden. De nieuwsbrief komt op donderdag uit. Extra nieuwsbrieven liggen in het halletje bij de ingang van groep 3 t/m 8. Daarnaast versturen de groepen 1 t/m 8 elke vier weken een update vanuit de klas.

 

Ouderhulp

Wij zijn erg blij met alle hulp van de ouders. Wij hebben ouders die helpen bij het woorden flitsen, rekensprint, de bibliotheek, de Activiteiten Commissie, de verschillende vieringen, schoolreis, klussen en nog veel meer. Jaarlijks bedanken wij onze ouders die zich inzetten voor de school.

 

Onze website

Verder kunt u informatie over onze school vinden op www.nassauschoolhilversum.nl. Naast de informatie uit de school en alle nieuwsbrieven treft u er regelmatig foto’s aan van schoolactiviteiten.

 

Facebook/instagram

Bezoek onze pagina: facebook.com/NassauschoolHilversum, Instagram: @nassauschoolhilversum en klik op de ‘vind ik leuk’-knop. Er worden regelmatig leuke nieuwtjes en foto's geplaatst!

 

Overig

Tenslotte: voelt u zich vrij om na schootijd de leerkracht aan te spreken. De leerkrachten proberen na schooltijd op het plein te staan, zodat ze voor u aanspreekbaar zijn.

 

Om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren komen alle kinderen alleen naar de klas. Als kinderen soms wat willen laten zien, zijn ouders na schooltijd altijd welkom. Handig om dit even met de leerkracht te overleggen.

 

Wilt u er zeker van zijn dat we tijd hebben voor een inhoudelijk gesprek, maakt u dan een afspraak. We hopen dat u met vragen, opmerkingen of ongenoegens nooit lang blijft rondlopen. Op school vindt u altijd een serieus luisterend oor bij de groepsleerkracht of bij de directie. U bent van harte welkom!

 

7.2 oudercontacten

De Activiteitencommissie (AC) op onze school bestaat uit ouders die in samenwerking met de leerkrachten en schoolleiding allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst-en Paasviering, diverse sportactiviteiten en projecten. De inkomsten van de AC bestaan uit de

ouderbijdrage en de opbrengst van door de AC georganiseerde activiteiten. De AC legt verantwoording af over het gevoerde financiële beleid door middel van een jaarrekening en een begroting aan de MR.

 

De AC bestaat dit jaar uit:

Kelly (moeder van Joli gr 8)

Angela  (moeder van Tim gr 8)

Brenda (moeder Isa gr 2)\

Deborah (moeder Floris gr 8 en David gr 4)

 

7.3 medezeggenschapsraad (MR/GMR)

De overheid heeft bepaald dat er op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. Het doel van een MR is om ouders en leerkrachten inspraak te geven in het schoolbeleid. In de MR van de Nassauschool zitten momenteel twee ouders en twee leerkrachten. De schooldirectie moet belangrijke besluiten die van invloed zijn op het onderwijs of de organisatie ter instemming voorleggen aan de Medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR adviezen geven en meedenken met de directie. De MR voert ongeveer eens in de twee maanden overleg met de directie. In dit overleg komen onderwerpen aan de orde als bijvoorbeeld de besteding van geld, de gebouwen en faciliteiten, de planning van vakanties en vrije dagen/ studiedagen, de indeling van de groepen en leerkrachten, onderwijsmethodes en het schoolrooster. De precieze bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement, dat bij ons op school is in te zien. Na elke vergadering wordt er in de eerstvolgende nieuwsbrief een korte terugkoppeling gedaan.

 

Stichting Proceon heeft een GMR, waarin leden van een aantal scholen zitting hebben. De GMR kent haar eigen reglement, waarin de bevoegdheden staan omschreven. Dit reglement is ook in te zien op onze school. De GMR heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de MR, maar dan op die beleidsterreinen die voor alle scholen binnen Proceon gelden. Vrijwel al het personeelsbeleid wordt bijvoorbeeld op dit niveau overlegd. In het geval dat het schoolbestuur

en de (G)MR samen niet uit een verschil van inzicht komen, dan zal dit worden voorgelegd aan een Commissie van geschillen WMS (Wet Medezeggenschap op scholen) van de Nederlandse Protestants Christelijk Schoolraad (NPCS). We kunnen gelukkig constateren, dat we vanwege onze goede structurele samenwerking het gebruik van de Commissie nog niet nodig hebben gehad.

De MR van de Nassauschool wordt gevormd door de volgende personen:

Oudergeleding:

Brenda van den Broek (moeder Isa groep 2)

Inez Calis (moeder Berg groep 6)

 

Teamgeleding:

Lydia Vreden

Jolanda Homminga

 

7.4 medezeggenschapsraad (MR/GMR)

De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken, waarvoor geen gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid. U moet daarbij denken aan Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, excursies, projecten, schoolfeesten, bepaalde onderwijsmiddelen, enz. Dit betreft zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. Vanuit overheidswege zijn wij verplicht u te melden dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Wij kunnen u niet verplichten deze ouderbijdrage (met uitzondering van de bijdrage voor het schoolreisje) te betalen. Wanneer u niet in staat bent om de bijdrage op te brengen, kunt u contact

opnemen met de directie. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 60 per kind.

Gaandeweg het jaar krijgt u dus geen andere verzoeken tot betaling voor bovengenoemde activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met het verzoek het verschuldigde bedrag te voldoen

De kosten voor het schoolkamp van groep 8 bedragen € 75,- per kind.

De AC beheert de ouderbijdrage in overleg met de directie en legt hierover verantwoording af naar de MR.

 

7.5 peuterspeelzaal en BSO

BINK peuterspeelzaal en de BSO zijn gevestigd bij ons op school: 'Bso Steintje'. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom.

De kinderen van de Nassauschool gaan naar verschillende naschoolse opvanglocaties:

- BINK, Nassauschool (www.binkkinderopvang.nl)

- De Sprookjesboom (www.hilversumkinderopvang.nl)

 

Mocht u gebruik willen maken van dergelijke opvang, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.